ISSN 2734-9888

Quản lý chất thải rắn trong quản lý đô thị Việt Nam - những tồn tại và giải pháp

Quản lý chất thải rắn trong quản lý đô thị Việt Nam - những tồn tại và giải pháp

 TS Bùi Thị Ngọc Lan TS Bùi Thị Ngọc Lan - 07:00, 22/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chất thải rắn trong quá trình quản lý đô thị Việt Nam.

Ý kiến của bạn