Pháp luật xây dựng

Quản lý chi phí dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Quản lý chi phí dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Thanh Trà Thanh Trà - 07:00, 02/02/2023

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc lập và quản lý chi phí dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (trên cơ sở Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

Hiện nay, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Ý kiến của bạn