Hỏi- Đáp

Quản lý thi công và bảo trì công trình xây dựng

Quản lý thi công và bảo trì công trình xây dựng

Thu Ngân Thu Ngân - 07:12, 10/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc đánh giá an toàn công trình được thực hiện theo quy trình do Bộ Xây dựng ban hành theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty CP Dệt may 29/3 đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về việc xác định đối tượng phải thực hiện đánh giá an toàn công trình trong quá trình vận hành và sử dụng.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 thì “Công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải được tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng trong quá trình vận hành và sử dụng”.

Trong đó, danh mục công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp được quy định tại Phụ lục VIII Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng được quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ nội dung của văn bản số 02/CV-CT của Công ty CP Dệt may 29/3 thì công trình của Công ty thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá an toàn của công trình xây dựng trong quá trình vận hành và sử dụng.

2. Về quy trình đánh giá an toàn của công trình xây dựng trong quá trình vận hành và sử dụng.

Việc đánh giá an toàn công trình được thực hiện theo quy trình do Bộ Xây dựng ban hành theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai việc xây dựng quy trình đánh giá an toàn công trình theo quy định nêu trên.

Ý kiến của bạn