Quảng Nam tháo gỡ tình trạng thiếu vật liệu san lấp

10:31 25/04/2023
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có yêu cầu khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu trường hợp đơn vị trúng thầu thi công các công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi do các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh (Ban Quản lý) làm chủ đầu tư, có nhu cầu đăng ký khai thác đá, cát, đất san lấp, xây dựng công trình để cung cấp vật liệu phục vụ thi công công trình.

Các Ban Quản lý cùng với các nhà thầu thi công chủ động làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan rà soát các khu vực mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường đã được quy hoạch trên địa bàn nơi có dự án đang triển khai.

Từ đó, các đơn vị khảo sát, lựa chọn các điểm mỏ có chất lượng đảm bảo yêu cầu, điều kiện khai thác thuận lợi và thống nhất phạm vi, quy mô, thời gian khai thác cụ thể.

UBND tỉnh Quảng Nam đã có yêu cầu khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, các đơn vị rà soát, điều chỉnh hồ sơ dự toán, hợp đồng thi công công trình phù hợp với vị trí điểm mỏ vật liệu cung cấp và có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường (trước ngày 28/4), tổng hợp vào danh sách các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Phía Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và cho phép đơn vị trúng thầu thi công lập hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản không qua đấu giá để phục vụ thi công xây dựng công trình.

Đối với các mỏ đá, mỏ cát, mỏ đất đã được cấp phép, trường hợp còn đủ trữ lượng khoáng sản và có thể gia hạn hoặc nâng công suất khai thác để cung cấp vật liệu phục vụ thi công các dự án đang triển khai; các Ban Quản lý xác định cụ thể khối lượng vật liệu cần đáp ứng và cùng với UBND cấp huyện, nhà thầu thi công làm việc với đơn vị chủ mỏ để thống nhất đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình của tỉnh và các ngành liên quan kiểm tra, đề xuất giải quyết đề nghị của các Ban Quản lý trong việc xác lập danh sách các khu vực mỏ vật liệu đá, cát, đất không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Các đơn vị này phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục khai thác khoáng sản theo thẩm quyền; tích cực hỗ trợ việc thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công sớm tổ chức khai thác, cung cấp kịp thời vật liệu phục vụ thi công công trình.

Bình luận