Thị trường

Quảng Ngãi cần hơn 8,3 nghìn tỷ đồng để phát triển nhà ở năm 2024

Quảng Ngãi cần hơn 8,3 nghìn tỷ đồng để phát triển nhà ở năm 2024

Khải An Khải An - 11:18, 20/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi cần hơn 8,3 nghìn tỷ đồng để hoàn thành xây dựng 1,18 triệu m² sàn nhà ở.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024. Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã lựa chọn được chủ đầu tư, phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng và cung cấp khoảng 4.424 lô đất nền đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng.

Đồng thời, triển khai các dự án NƠXH đã lựa chọn được chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư mới, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện thêm một số dự án NƠXH trong năm 2024 để cung cấp sản phẩm NƠXH hoàn thiện, đủ điều kiện giao dịch trong năm 2025 hướng tới hoàn thành mục tiêu kế hoạch của giai đoạn 2021-2025.

Đối với nhà ở công vụ, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện rà soát, xác định cụ thể các vị trí để thực hiện đầu tư xây dựng 184 căn nhà ở công vụ để bố trí cho giáo viên tới công tác tại khu vực nông thôn, các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và hải đảo.

Đáng chú ý, trong năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi sẽ không thực hiện đầu tư xây dựng quỹ nhà ở để bố trí tái định cư mà thực hiện các dự án đầu tư công xây dựng hệ thống hạ tầng, tạo lập quỹ đất ở để bố trí tái định cư cho người dân.

Việc đầu tư xây dựng các dự án trong năm 2024, căn cứ theo nguồn vốn được phân bổ trong kế hoạch đầu tư công năm 2024 để thực hiện.

Bên cạnh đó, thực hiện hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh.

Thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho các hộ dân tộc thiểu số sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa: Internet.

Đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, phấn đấu dự kiến tăng thêm khoảng 6.600 căn nhà do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng với tổng diện tích sàn tăng thêm khoảng 1,18 triệu m². Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh khoảng 28,7 m² sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị khoảng 32,6 m² sàn/người; khu vực nông thôn khoảng 27 m² sàn/người. Tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh đến cuối năm 2024 ước đạt khoảng 35,8 triệu m².

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Ngãi dành khoảng 66 ha để phát triển nhà ở và dự kiến nguồn vốn để hoàn thành xây dựng nhà ở trong năm 2024 hơn 8,3 nghìn tỷ đồng.

Để triển khai thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở KH&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát theo các vị trí phát triển nhà ở hàng năm để cập nhật, bổ sung danh mục các vị trí dự kiến kêu gọi đầu tư vào kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm.

Cùng đó, cập nhật nội dung bố trí nguồn vốn ngân sách cho phát triển nhà ở vào kế hoạch đầu tư công hàng năm.

Duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS để các tổ chức, cá nhân khai thác thông tin nhằm định hướng đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT rà soát lại các quỹ đất đã giao cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở đã và đang triển khai thực hiện để cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt.

Rà soát quỹ đất đã giao cho các chủ đầu tư để đầu tư xây dựng NƠXH, tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai hoặc không thực hiện để giao cho các chủ đầu tư khác thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Cân đối quỹ đất phát triển nhà ở và chuẩn bị quỹ đất xây dựng NƠXH phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh và phối hợp cung cấp thông tin về tình hình giao dịch đất ở để cập nhật vào cơ sở dữ liệu chung về nhà ở và thị trường BĐS của tỉnh.

Sở KH&ĐT tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND cấp huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong xây dựng nhà ở trên địa bàn, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. Thực hiện báo cáo định kỳ về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn trong năm.

Ý kiến của bạn