Quốc hội chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi)

09:16 27/11/2023
Sáng 27/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với 423 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 85,63%).

Bảo đảm thống nhất với Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi)

Trước đó, Chủ nhiệm UBPLQH Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) cho biết UBTVQH đã có Báo cáo đầy đủ số 697/BC-UBTVQH15 ngày 24/11/2023 giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua gửi đến các ĐBQH.

Chủ nhiệm UBPLQH Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình. Ảnh: quochoi.vn.

Một số nội dung tiếp thu, giải trình liên quan đến yêu cầu chung về phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở (Điều 5), để bảo đảm tính thống nhất với khoản 1 Điều 32 của dự thảo Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi), UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý khoản 5 Điều 5 của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) theo hướng thu hẹp phạm vi khu vực chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê, tăng cường phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định. Theo đó, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để xác định các khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê hoặc được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để người dân tự xây dựng nhà ở…

Về đối tượng được thuê nhà ở công vụ (Điều 45), UBTVQH đề nghị trong giai đoạn hiện nay chỉ mở rộng một bước hợp lý các đối tượng được thuê nhà ở công vụ phù hợp với khả năng đáp ứng của nguồn cung nhà ở công vụ. Sau này, khi điều kiện cho phép sẽ xem xét tiếp tục mở rộng thêm nữa. Theo đó, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối tượng được bố trí nhà ở công vụ theo đề nghị của Bộ Xây dựng trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân để bán, cho thuê mua, cho thuê (Điều 57), nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong phát triển, quản lý, sử dụng loại hình nhà ở này thời gian qua; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý và nhu cầu phát triển, đáp ứng nguồn cung nhà ở cho một bộ phận người dân ở đô thị; để có cơ sở triển khai đồng bộ quy định này, Khoản 4 Điều 80 quy định nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng NƠXH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là nguồn tài chính công đoàn; Khoản 2 Điều 84 quy định đối với dự án đầu tư xây dựng NƠXH bằng nguồn tài chính công đoàn thì việc xác định chủ đầu tư dự án được thực hiện theo quy định áp dụng với dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Theo đó, việc quản lý và triển khai thực hiện dự án đầu tư sẽ do đơn vị quản lý dự án trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Bổ sung vào khoản 1 Điều 85 ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án xây dựng NƠXH sử dụng nguồn tài chính công đoàn. Trong đó, đối với dự án đầu tư xây dựng NƠXH bằng nguồn tài chính công đoàn thì chủ đầu tư dự án được hưởng ưu đãi…

Bố trí quỹ đất xây dựng nhà lưu trú công nhân trong KCN

Về xây dựng nhà lưu trú công nhân trong KCN, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung vào các điều 94, 95 của dự thảo Luật quy định về quy hoạch, bố trí quỹ đất, yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong KCN và giao Chính phủ quy định điều kiện bảo đảm an toàn về môi trường, quy mô, tỷ lệ diện tích đất phát triển nhà lưu trú công nhân trong KCN; sửa đổi khoản 1 Điều 19 của Luật Đầu tư để cho phép xây dựng các hạ tầng xã hội của KCN trong hàng rào KCN.

Đối với xây dựng nhà lưu trú công nhân ngoài KCN, UBTVQH đề nghị không bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật vì các lý do sau đây: (1) Tránh sơ hở trong quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng; (2) Tránh gây xung đột với Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chấp thuận chủ trương đầu tư, điều kiện làm chủ đầu tư; (3) Việc tập trung đầu tư, tạo thuận lợi phát triển các dự án NƠXH cho công nhân ngoài KCN, đồng thời đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong KCN như quy định của dự thảo Luật và ý kiến của đa số ĐBQH là phù hợp để thể chế hóa Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn.

Ngoài ra, UBTVQH cũng giải trình, tiếp thu một số vấn đề liên quan đến tính thống nhất với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và nhiều nội dung cụ thể khác như đã nêu trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý bản đầy đủ. Sau khi tiếp thu, hoàn thiện, dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua có 13 Chương, 198 Điều…

Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 để bảo đảm đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua sau, đồng thời để bảo đảm chất lượng ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Các nội dung tiếp thu, chỉnh lý Luật Đất đai (sửa đổi) cần được nghiên cứu, bảo đảm tính thống nhất với các nội dung chính sách của Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp này về các vấn đề như: Các trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở; giao đất, cho thuê đất để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng NƠXH; miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với một số dự án, loại hình nhà ở thuộc diện nhà nước ưu đãi, khuyến khích...

Bình luận