Văn bản mới

Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Thanh Nga Thanh Nga - 10:38, 18/01/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSáng 18/01, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với 432 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,63%).

Quy định cụ thể các đối tượng không thu tiền sử dụng đất

Luật Đất đai gồm 16 Chương, 260 Điều, tăng thêm 2 Chương so với Luật Đất đai năm 2013 (bổ sung thêm 1 Chương quy định về phát triển quỹ đất và tách Chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 2 Chương), trong đó sửa đổi, bổ sung 180 Điều, bổ sung mới 78 Điều, bỏ 30 Điều (do gộp 13 Điều; bỏ 13 Điều và tách 4 Điều). Các chương được sắp xếp, bố cục lại.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cho biết 10 nội dung mới, cơ bản của Luật gồm: (1). Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (2). Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (3). Về giao đất, cho thuê đất, phép chuyển mục đích sử dụng đất; 4. Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (5). Về tài chính đất đai, giá đất; (6). Đăng ký đất đai; (7). Về chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; (8) Phân cấp, phân quyền, đơn giản thủ tục và bỏ khâu trung gian trong quản lý, sử dụng đất; (9) Sửa đổi các thủ tục hành chính về đất đai; (10) Sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan đến đất đai để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn.

Trong đó, về các trường hợp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Điều 118 đã quy định cụ thể các đối tượng được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng trụ sở cơ quan: trụ sở cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và được nhà nước giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên; bổ sung trường hợp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất gồm: (1) giao đất cho cơ quan, tổ chức sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở; (2) giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hưởng chính sách quy định của Luật này; (3) giao đất tín ngưỡng để bồi thường cho các trường hợp nhà nước thu hồi đất tín ngưỡng.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền có thu tiền sử dụng đất. Trên cơ sở kế thừa các đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Điều 55 Luật Đất đai 2013, Điều 119 của Luật đã bổ sung một số đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất như:

(1) Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, NƠXH, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở; xây dựng cơ sở lưu giữ tro cốt;

(2) Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở; sử dụng đất do nhận chuyển nhượng dự án BĐS theo quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS thuộc trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

(3) Hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất do được bồi thường bằng đất khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật

Đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan đến đất đai để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng cho biết, nhằm xử lý các mâu thuẫn, chồng chéo giữa các Luật, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, Luật Đất đai đã dành 1 Chương quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật có các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, bãi bỏ 1 Nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến Luật Đất đai.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch liên quan đến quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh đã quy định trong Luật Quy hoạch, bao gồm nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia, nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh vào danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó bổ sung các nội dung liên quan đến thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh trong việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bãi bỏ thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính quy định tại Điều 129 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, giao thẩm quyền cho Chính phủ có trách nhiệm tổ chức giải quyết việc chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính.

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 106 của Luật Thi hành án dân sự, trong đó phân định cụ thể việc xử lý đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản đối với trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà đủ điều kiện nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu và trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được cấp giấy chứng nhận mà không thu hồi được giấy chứng nhận đã cấp. 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, theo đó bổ sung thêm quy định về xác định thu nhập chịu thuế đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thu nhập chịu thuế tính theo giá đất trong bảng giá đất.

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư, trong đó quy định cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư trong các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thành hoặc chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm trong trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm khi thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư…

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, trừ trường hợp quy định tại Điều 190 và Điều 248 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024.

Cũng trong sáng 18/01, Quốc hội thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) với 450 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 91,28%).

Ý kiến của bạn