Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022

20:22 24/06/2024
Với 459/460 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 94,25%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022…
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022
Ảnh: quochoi.vn

Sớm thực hiện rút ngắn thời gian quyết toán NSNN

Chiều 24/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thực hiện biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022 cho biết, các ý kiến góp ý cụ thể chủ yếu liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính không nghiêm; nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN cần chấn chỉnh, sớm khắc phục, đã được UBTVQH chỉ đạo tiếp thu, giải trình đầy đủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: quochoi.vn.

Trong đó, về lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN năm 2022, UBTVQH nhất trí ý kiến của các đại biểu Quốc hội, đã chỉ đạo thể hiện kết quả đạt được và các tồn tại hạn chế tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022 và giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 4 dự thảo Nghị quyết.

Về ý kiến Chính phủ tiếp tục chậm gửi tài liệu quyết toán NSNN năm 2022, UBTVQH nhất trí với ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã nêu. Đề nghị Chính phủ tiếp tục chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác quyết toán NSNN tại các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và khẩn trương đề xuất sửa đổi Luật NSNN hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NSNN và các Luật có liên quan để sớm thực hiện rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hằng năm theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội. Các yêu cầu này đã được thể hiện tại các điểm a, h khoản 2 và khoản 7 Điều 4 dự thảo Nghị quyết.

Đề nghị bổ sung hơn 3.100 tỷ đồng vào dự toán thu NSNN

UBTVQH nhất trí với ý kiến của đại biểu Quốc hội về thông tin, số liệu quyết toán thu, chi, bội chi NSNN năm 2022 thay đổi khá lớn so với số liệu Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 và khi trình UBTVQH về phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên NSTW năm 2022 và nguồn tăng thu NSTW năm 2021. Đồng thời chưa báo cáo UBTVQH bổ sung dự toán NSNN năm 2022 đầy đủ số tăng thu NSNN, phương án phân bổ, sử dụng số tăng thu NSTW để bảo đảm  phù hợp với các quy định của Luật NSNN.

Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn bổ sung 3.102 tỷ đồng số tăng thu vào dự toán thu NSNN năm 2022 để thực hiện đúng quy định của Luật NSNN. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp thông tin, số liệu quyết toán thu, chi NSNN năm 2022 chênh lệch lớn so với thông tin, số liệu đã báo cáo Quốc hội, UBTVQH và chưa kịp thời báo cáo để phê chuẩn bổ sung dự toán số tăng thu và phương án, phân bổ số tăng thu NSTW năm 2022 theo đúng quy định, không để lặp lại tình trạng thường xuyên cập nhật, điều chỉnh số liệu sau thời gian chỉnh lý quyết toán như hiện nay.

UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu nêu rõ tồn tại, hạn chế như ý kiến đại biểu nêu tại Điều 2 và các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tại các điểm a, h khoản 2 và khoản 6 Điều 4 dự thảo Nghị quyết.

Về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo: (1) Bổ sung Điều 1. Bổ sung dự toán thu NSNN năm 2022 số tăng thu NSNN tại dự thảo Nghị quyết đối với số tăng thu NSNN chưa được phê chuẩn bổ sung tại Nghị quyết số 40/2023/NQ-UBTVQH15; (2) Điều chỉnh tên Nghị quyết thành Nghị quyết Bổ sung dự toán thu NSNN năm 2022 và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022.

Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022 sau khi tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội gồm 6 điều và 12 phụ lục đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội xin biểu quyết. Kết quả: Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết 460, bằng 94,46% tổng số đại biểu Quốc hội. Số đại biểu Quốc hội tán thành 459, bằng 94,25%. Số đại biểu Quốc hội không tán thành 1, bằng 0,21%. Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 0.

Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022.

Bình luận