Quy chế hoạt động của BCĐ Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

11:21 17/03/2024
Quy chế quy định nguyên tắc, chế độ làm việc; trách nhiệm của thành viên, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; chế độ thông tin, báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế (Ban Chỉ đạo) đã ký Quyết định 41/QĐ-BCĐXDTTTC ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Theo Quyết định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 06/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Nguyên tắc làm việc

Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Chỉ đạo là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban; các Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trong quá trình xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết. Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; trường hợp do bận công tác quan trọng khác không thể tham dự họp, phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và ủy quyền cho người đại diện có trách nhiệm dự họp; ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phân công từng thành viên chịu trách nhiệm: Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đề xuất và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, giải pháp trong quá trình xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Chế độ làm việc, thông tin và báo cáo

Ban Chỉ đạo họp theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo. Ngoài việc họp trực tiếp để thảo luận, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Ban Chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Nội dung cuộc họp tập trung đánh giá nội dung và các đề xuất, giải pháp để xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam; báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề có liên quan trong quá trình xây dựng Đề án.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có thể đề xuất mời các tổ chức quốc tế, các công ty tư vấn quốc tế, lãnh đạo các tập đoàn, hiệp hội, doanh nghiệp, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự cuộc họp Ban Chỉ đạo theo quy định pháp luật.

Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tình hình triển khai nhiệm vụ, hoạt động được phân công thuộc trách nhiệm, thẩm quyền và lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình để xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng thời, chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo được gửi tới Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng thời gửi tới Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để theo dõi, tổng hợp chung để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bình luận