Quy định các tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp quy chuẩn, định mức

07:42 27/06/2024
Bộ TN&MT đã phối hợp với các Bộ: KH&ĐT, Xây dựng, Công Thương, NN&PTNT quy định các tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất bảo đảm phù hợp với các luật chuyên ngành, quy chuẩn quốc gia, định mức kinh tế-kỹ thuật.

Ngày 26/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện 2 dự thảo Nghị định: Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị rà soát các quy định hiện hành để thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho những dự án sản xuất, kinh doanh cần ưu đãi, thu hút đầu tư - Ảnh: VGP/MK

Đề xuất mở rộng đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất

Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, hoàn thiện, bổ sung quy định về việc lựa chọn tổ chức, tư vấn điều tra, đánh giá đất đai; đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục biến động đất đai; quy định thời gian tối đa tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận khi có văn bản của cơ quan thẩm quyền liên quan đến tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất…

Đáng chú ý, dự thảo nghị định mở rộng đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất là toàn bộ hộ gia đình, cá nhân khi cấp giấy chứng nhận lần đầu, người nhận thừa kế theo quy định của pháp luật và nghiên cứu quy định bổ sung thời hạn áp dụng chính sách này.

Điều tra, đánh giá đất đai phải mang tính tổng thể

Thảo luận về trình tự, thủ tục lập dự án điều tra, đánh giá đất đai, các ý kiến cho rằng cần thực hiện theo pháp luật hiện hành về dự án sử dụng vốn đầu tư công, kinh phí sự nghiệp, thay vì quy định riêng trong nghị định.

Đại diện Bộ NN&PTNT kiến nghị cần cụ thể hóa các nội dung điều tra, đánh giá đất đai, được quy định trong Luật Đất đai, thành bộ chỉ tiêu, chỉ số cụ thể.

Đại điện Bộ Công an, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định kết nối, chia sẻ, cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; làm rõ các nguồn kinh phí xây dựng, quản lý, bảo trì, duy trì, nâng cấp, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai…

Phó Thủ tướng cho rằng cần quy định cụ thể về phương thức kết nối, chia sẻ các trường dữ liệu về đất đai với các cơ sở dữ liệu quốc gia, Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo từng cấp độ phù hợp với yêu cầu, nghiệp vụ quản lý của các Bộ, ngành, địa phương cũng như nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Bộ TN&MT và Bộ Xây dựng làm việc, thống nhất cơ chế theo dõi, cập nhật "địa chỉ số" của thửa đất, tài sản gắn liền với đất theo thời gian thực.

Làm rõ nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Tiếp thu, giải trình bổ sung dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, Bộ TN&MT đã phối hợp với các Bộ: KH&ĐT, Xây dựng, Công Thương, NN&PTNT quy định các tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất bảo đảm phù hợp với các luật chuyên ngành, quy chuẩn quốc gia, định mức kinh tế-kỹ thuật.

Dự thảo nghị định chỉ cụ thể hóa những điểm mới về quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh được nêu Luật Đất đai mà pháp luật về quy hoạch chưa quy định; hoàn thiện quy định về trường hợp không phải thu hồi đất do tình huống bất khả kháng theo Bộ luật Dân sự, do lỗi của cơ quan Nhà nước làm ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất, trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; liên thông hồ sơ giữa cơ quan thuế và cơ quan TN&MT khi xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất phương án về thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm phát triển quỹ đất; tư vấn lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; phương thức giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất, diện tích đất nằm xen kẹt cho cá nhân; quyết định giá đất trong trường hợp quá thời hạn theo luật định; hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới bàn giao đất trên thực địa…

Tiếp thu ý kiến của các địa phương, Bộ TN&MT đã chỉnh lý quy định về quản lý, khai thác quỹ đất ngắn hạn theo hướng giao UBND cấp tỉnh quy định cụ thể trình tự, thủ tục, quyết đơn giá cho thuê; làm rõ khái niệm dự án đầu tư lấn biển và hạng mục lấn biển trong dự án đầu tư để thống nhất cách hiểu, thực hiện đối với phần đất hình thành từ công trình phòng, chống sạt lở bờ biển do chủ đầu tư xây dựng để bảo vệ diện tích đất được Nhà nước giao thực hiện dự án.

Giao Bộ Tài chính đánh giá tác động của chính sách này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị rà soát các quy định hiện hành để thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho những dự án sản xuất, kinh doanh cần ưu đãi, thu hút đầu tư như sử dụng, chuyển giao công nghệ mới, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cung cấp dịch vụ công cơ bản…

Cùng ngày 26/6/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 282/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, dự thảo Nghị định quy định về giá đất, dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ TN&MT, Bộ Tài chính) rà soát, đảm bảo các dự thảo Nghị định chỉ quy định những nội dung, nhiệm vụ được giao tại Luật Đất đai 2024 và theo đúng phạm vi thẩm quyền của Chính phủ; phân cấp, phân quyền tối đa đi đôi với cơ chế, công cụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, triển khai, thực hiện hồ sơ hành chính, thủ tục hành chính.

Cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát nội dung các dự thảo Nghị định đảm bảo các dự thảo Nghị định đã được hoàn thiện theo đúng các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ; đảm bảo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, hiệp hội, các chuyên gia đã được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ.

Bình luận