Hỏi- Đáp

Quy định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở công nhân

Quy định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở công nhân

Mai Nguyên Mai Nguyên - 08:05, 08/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngLuật Nhà ở năm 2014 quy định, đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Bộ KH&ĐT đề nghị hướng dẫn về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, quy định các mẫu Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, mẫu văn bản chấp thuận đầu tư, tuy nhiên, Thông tư số 16/2010/TT-BXD không quy định mẫu văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Tại điểm d Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở năm 2014 như sau: “2. Đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.”.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 77 Luật Đầu tư năm 2020 quy định: trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này (nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành…).

Nội dung điều chỉnh thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật này thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này.

Mặt khác, tại khoản 1 Điều 132 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định Bộ KH&ĐT quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các điều, khoản được giao theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này. Căn cứ các quy định nêu trên, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo pháp luật về đầu tư.

Bộ Xây dựng đề nghị điều chỉnh nội dung: “... đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xin ý kiến của Bộ Xây dựng để được hướng dẫn về việc thực hiện điều chỉnh các nội dung”, được nêu tại dự thảo gửi kèm theo văn bản số 8886/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ KH&ĐT như sau: “...đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo Bộ KH&ĐT nội dung đề xuất điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư để có ý kiến hướng dẫn theo quy định pháp luật về đầu tư”.

Ý kiến của bạn