Pháp luật xây dựng

Quy định chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Quy định chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Lê Thư Lê Thư - 07:01, 06/12/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023, quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Theo nội dung Quy định, chi phí sát hạch là khoản tiền được ấn định mà cá nhân phải nộp khi tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, để bù đắp chi phí tổ chức sát hạch.

Cá nhân tham dự sát hạch thực hiện nộp chi phí sát hạch một lần trước khi tham gia sát hạch. Chi phi sát hạch không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Chi phi sát hạch được thu và sử dụng để chi trả cho các hoạt động phục vụ công tác sát hạch của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền, bao gồm: Chi phi đi lại, lưu trú, phòng nghỉ của các cá nhân tham gia tổ chức sát hạch; chi phí thuê hội trường, phòng máy, chi giải khát giữa giờ và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức sát hạch; chi phí văn phòng phẩm, photocopy, in ấn phục vụ tổ chức sát hạch; chi phí quản lý, vận hành hệ thống phần mềm; chi phí xây dựng, cập nhật, bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

Mức thu và quản lý, sử dụng chi phí sát hạch  

Quy định nêu rõ, mức thu chi phí sát hạch được tính theo bài thi sát hạch của cá nhân và được xác định là 350.000 đồng/bài thi.

Ngoài chi phí sát hạch của cá nhân là 350.000 đồng/bài thi, tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tự xây dựng mức thu chi phí phục vụ đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham dự sát hạch, nhưng không vượt quá mức lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của Bộ Tài chính và thực hiện niêm yết công khai theo quy định.

Cơ quan/tổ chức thực hiện công tác sát hạch có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế thu, chi để quản lý, sử dụng chi phí sát hạch tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả hoạt động của công tác sát hạch, đúng theo quy định của pháp luật.

Sau mỗi đợt sát hạch (tối đa không quá 10 ngày kể từ khi tổ chức sát hạch), cơ quan/tổ chức thu chi phí sát hạch có trách nhiệm chuyển chi phí quản lý, vận hành hệ thống phần mềm và chi phí xây dựng, cập nhật, bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề về Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng để chi trả cho đơn vị quản lý, vận hành phần mềm và phục vụ công tác xây dựng, cập nhật, bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2023 và thay thế Quyết định 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017.

Ý kiến của bạn