Quy định mới về cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

07:00 20/06/2024
Từ ngày 01/01/2026, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu phải tham dự thi để được cấp chứng chỉ theo quy định.

Ông Nguyễn Trí Phường đang công tác tại Sở Giao thông vận tải. Hiện công chức, viên chức của Sở đã được cấp các chứng chỉ (hoặc chứng nhận) bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng; chứng chỉ (hoặc chứng nhận) bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chương trình cơ bản...

Ông Phường hỏi, vậy những chứng chỉ nêu trên có được xem là chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu không (được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP)? Các công chức của Sở đã có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đào tạo về đấu thầu có đủ điều kiện tham gia tổ thẩm định đấu thầu đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 1, 2 và 3 Điều 37 Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT quy định chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu, chứng chỉ đào tạo về đấu thầu được cấp theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đến trước ngày 01/01/2024 có giá trị như chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu quy định tại Thông tư này và tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.

Từ ngày 01/01/2026, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu phải tham dự thi để được cấp chứng chỉ theo quy định tại Thông tư này.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đã được cấp, cấp lại theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và còn hiệu lực ghi trên chứng chỉ có giá trị như chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu quy định tại Thông tư này và tiếp tục có hiệu lực theo thời hạn ghi tại chứng chỉ, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

Sau thời hạn ghi tại chứng chỉ, cá nhân có nhu cầu gia hạn thì thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 7 và Khoản 5 Điều 17 của Thông tư này; chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đã được cấp nhưng hết hiệu lực trong năm 2024 có giá trị như chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu quy định tại Thông tư này và tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024.

Từ ngày 01/01/2025, cá nhân có nhu cầu gia hạn hiệu lực chứng chỉ thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 7 và Khoản 5 Điều 17 của Thông tư này.

Theo đó, việc xác định chứng chỉ chuyên môn về đấu thầu đối với thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định căn cứ quy định nêu trên.

Bình luận