Quy định sử dụng chứng chỉ hành nghề trong quản lý dự án

07:00 26/05/2024
Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng có hạng phù hợp với nhóm dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.

Công dân Nguyễn Hữu Ý cho biết, Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có đầu tư xây dựng dự án với tổng mức khoảng 50 tỷ đồng. Theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án và thành lập Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) kiêm nhiệm sử dụng tư cách pháp nhân và bộ máy chuyên môn của mình.

Ông Ý hỏi, thành viên Ban QLDA kiêm nhiệm do chủ đầu tư thành lập có cần chứng chỉ quản lý dự án? hay chỉ cần chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, trường hợp chủ đầu tư thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng một dự án được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án được chủ đầu tư giao.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về hoạt động quản lý dự án của mình thì Giám đốc quản lý dự án của Ban QLDA đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng có hạng phù hợp với nhóm dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.

Tại Điều 23 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, trường hợp chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Giám đốc quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, trừ trường hợp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quyết định của chủ đầu tư và phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc đảm nhận.

Bình luận