Hỏi- Đáp

Quy định sử dụng vật liệu xây dựng đối với công trình quốc phòng, an ninh

Quy định sử dụng vật liệu xây dựng đối với công trình quốc phòng, an ninh

Huyền Trang Huyền Trang - 07:04, 25/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhà nước khuyến khích sử dụng tối đa vật liệu xây không nung (VLXKN) vào các công trình xây dựng, không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

Công dân Nguyễn Quang hỏi, quy định về công trình quốc phòng, an ninh, cụ thể: Những công trình như nhà khách thuộc bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có phải công trình quốc phòng an ninh hay không?;

Công trình trụ sở làm việc công an cấp huyện, xã và tương đương ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có phải công trình quốc phòng, an ninh hay không?; Những công trình và hạng mục công trình nào trong xây dựng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh phải sử dụng vật liệu xây dựng lên tường vách là vật liệu không nung?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với các công trình Nhà khách thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân loại theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 và Phụ lục số I Thông tư so 174/2021/TT-BQP ngày 27/12/2021 của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng.

Đối với các công trình trụ sở làm việc công an cấp huyện, xã và tương đương ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân loại theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Mục VI Phụ lục số I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì cồng trình xây dựng thì công trình.

Ngày 23/12/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) tại Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, tại khoản 4 Điều 2 quy định:

“a) Tỷ lệ sử dụng VLXKN trong công trình xây dựng

Giai đoạn đến năm 2025: + Đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, tỷ lệ sử dụng VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây như sau: TP Hà Nội và TP.HCM: Sử dụng tối thiểu 90%;

Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, các tỉnh Đông Nam bộ: Tại các khu đô thị từ loại III trở lên sử dụng tối thiểu 80%, tại các khu vực còn lại sử dụng tối thiếu 70%;

Các tỉnh còn lại: Tại các đô thị từ loại III trở lên phải sử dụng tối thiểu 70% (trừ thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ sử dụng tối thiểu 80%), tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50%.

+ Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây, trong đó ưu tiên sử dụng cấu kiện nhẹ, kích thước lớn.

Giai đoạn đến năm 2030:

+ Đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, sử dụng 100% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây;

+ Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 90% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây.

b) Các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng VLXKN phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

c) Nhà nước khuyến khích sử dụng tối đa VLXKN vào các công trình xây dựng, không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

Các công trình quốc phòng an ninh là những công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước nên chịu sự điều chỉnh bởi quyết định nêu trên.

Với những công trình có yêu cầu đặc thù riêng không sử dụng VLXKN thì phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Ý kiến của bạn