Quy định sử dụng vật liệu xây không nung tại các dự án

07:00 12/03/2024
Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đến nay đã được ban hành đồng bộ, đủ căn cứ làm cơ sở cho các Bộ ngành và địa phương triển khai thực hiện, thúc đẩy và phát triển vật liệu xây không nung.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đề nghị hướng dẫn việc sử dụng gạch không nung, gạch nung tại các dự án do BIDV triển khai.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc phát triển đầu tư sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN), hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung trong các công trình xây dựng là chủ trương của Chính phủ đã được cụ thể hoá tại các Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 phê duyệt Chương trình phát triển VLXKN tại Việt Nam đến năm 2020 và Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 phê duyệt Chương trình phát triển VLXKN tại Việt nam đến năm 2030; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 về việc tăng cường sử dụng VLXKN và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 và Thông tư số 13/2017/TT- BXD ngày 08/12/2017 quy định sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng.

Về hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với sản phẩm VLXKN, Bộ Xây dựng đã ban hành hoặc xây dựng, phối hợp với Bộ KH&CN ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn sau:

QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, trong đó có các sản phẩm VLXKN: Gạch bê tông; Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Tấm tường (Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép; Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp; Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép).

- TCVN 6477:2016 Gạch bê tông.

- TCVN 7959:2017 Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông khí chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 9029:2017 Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 9028:2011 Vữa cho bê tông nhẹ.

- TCVN 11524:2016 Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép.

- TCVN 12302:2018 Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp.

- TCVN 12867:2020 Tấm tường bê tông khí chưng áp có cốt thép- yêu cầu kỹ thuật.

- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công, nghiệm thu tường xây bằng block bê tông khí chưng áp (Quyết định số 947/QĐ-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2011).

Như vậy, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với VLXKN đến nay đã được ban hành đồng bộ, đủ căn cứ làm cơ sở cho các Bộ ngành và địa phương triển khai thực hiện, thúc đẩy và phát triển VLXKN.

Bộ Xây dựng đề nghị BIDV nghiên cứu các văn bản nêu trên trong quá trình sử dụng VLXKN đồng thời yêu cầu các nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng đầu vào.

Đồng thời, tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn về sử dụng, hướng dẫn thi công đối với các sản phẩm VLXKN để khắc phục các tồn tại và đảm bảo chất lượng công trình do BIDV đầu tư.

Bình luận