Văn bản mới

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng về KH&CN

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng về KH&CN

Lê Thư Lê Thư - 15:20, 27/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNghị định số 18/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2024/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN.

Cụ thể, Nghị định số 18/2024/NĐ-CP quy định Giải thưởng về Khoa học và Công nghệ bao gồm các giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN để xét tặng cho tác giả có công trình đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số 18/2024/NĐ-CP.

Giải thưởng Nhà nước về KH&CN để xét tặng cho tác giả có công trình đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 của Nghị định số 18/2024/NĐ-CP.   

Giải thưởng khác về KH&CN: Giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương về KH&CN để tặng cho tác giả có công trình đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 23 và tiêu chuẩn quy định tại Điều 24 của Nghị định số 18/2024/NĐ-CP; giải thưởng của tổ chức, cá nhân về KH&CN được đặt ra để xét tặng cho tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động KH&CN tại Việt Nam.   

Nghị định quy định nguyên tắc đặt tên giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương và giải thưởng của tổ chức, cá nhân về KH&CN: tên giải thưởng mới không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên giải thưởng về KH&CN đã được đặt, tặng; không sử dụng tên của tổ chức, cá nhân để đặt tên giải thưởng nếu chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó hoặc đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; không vi phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

Nghị định quy định nguyên tắc đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN: việc đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Mỗi công trình chỉ được đề nghị xét tặng một giải thưởng trong một đợt xét tặng Giải thưởng; công trình đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh thì không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước; công trình đã được tặng Giải thưởng Nhà nước sẽ không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Nghị định cũng nêu rõ đối với các công trình có nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước, việc xét tặng giải thưởng áp dụng quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định này và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.  

Nghị định quy định Bộ KH&CN chủ trì tổ chức việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN. Các Bộ, ngành, địa phương quyết định việc tổ chức giải thưởng về KH&CN trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương và thực hiện việc xét tặng giải thưởng. Tổ chức, cá nhân được đặt giải thưởng về KH&CN và thực hiện việc xét tặng giải thưởng.

Nghị định số 18/2024/NĐ-CP cũng quy định nguyên tắc đặt tên và đề nghị, xét tặng giải thưởng về KH&CN.

Ý kiến của bạn