Thông báo

Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở

Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở

Hương Lê Hương Lê - 07:00, 16/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTại Điều 10 và Điều 11 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở.

Ông Trần Mạnh Khang (Vĩnh Long) cho biết, theo khoản 12 và 13 Điều 3, Luật Nhà ở 2014 quy định: "12. Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 13. Chủ sở hữu nhà chung cư là chủ sở hữu căn hộ chung cư, chủ sở hữu diện tích khác trong nhà chung cư".

Theo khoản 1 Điều 12 Luật nhà ở: "1. Trường hợp mua bán nhà ở mà không thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều này và trường hợp thuê mua nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác".

Ông Khang đang thuê mua căn hộ chung cư nhà ở xã hội của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thời gian thuê mua từ tháng 5/2010 đến tháng 4/2030.

Ông Khang hỏi, trong thời gian này ông đã là chủ sở hữu căn hộ chung cư hay chưa? Và trong thời gian thuê mua căn hộ thì việc sửa chữa phần sở hữu riêng trong căn hộ (lát lại nền do bong tróc, sơn tường do bị thấm,...) do ai thực hiện? 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

Theo quy định tại khoản 17 Điều 3 của Luật Nhà ở năm 2014 thì: “Thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua;

Số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hàng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định; sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó”.

Tại Điều 10 và Điều 11 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở. Do vậy, đề nghị ông nghiên cứu, đối chiếu với trường hợp của mình để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị ông liên hệ với Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Ý kiến của bạn