Pháp luật xây dựng

Quy định về tài trợ kinh phí lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

Quy định về tài trợ kinh phí lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

Chính Khôi Chính Khôi - 07:00, 26/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Tiền Giang với nội dung đề nghị, ngày 07/4/2022 Bộ Xây dựng có văn bản số 1154/BXD-QHKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Trong đó, nội dung chính yếu là “Chỉ tiếp nhận nguồn vốn (kinh phí) để thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh, không tiếp nhận tài trợ các sản phẩm quy hoạch.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, nhiều địa phương đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc nhận tài trợ kinh phí, tài trợ sản phẩm quy hoạch và các vấn đề liên quan.

Để đảm bảo thực hiện đồng bộ, đúng quy định pháp luật, ngày 07/4/2022 Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Trong đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt;

Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 119/NQ-CP và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 17/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh các quy định pháp luật về kinh phí cho công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Cụ thể, điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14 quy định:

“1. Nhà nước bảo đảm kinh phí theo quy định của pháp luật cho công tác lập quy hoạch xây dựng;

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng”.

- Khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định:

“1. Kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị bao gồm:

a) Kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng để lập và tổ chức thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh;

b) Kinh phí của tổ chức, cá nhân được sử dụng để lập quy hoạch thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng”.

 

Ý kiến của bạn