Xây dựng & Đời sống

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Trà Vinh Trà Vinh - 08:33, 10/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định mức phạt tiền và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 4502/SXD-TTrSXD ngày 24/10/2022 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn xử lý vi phạm đối với Công ty CP thương mại Thanh Bình.
Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 16, Điều 79 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, mức phạt tiền và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện. 
Theo Công văn số 4502/SXD-TTrSXD ngày 24/10/2022 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng: đến nay, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng chưa thiết lập hồ sơ xử lý và chưa xác định được thời gian kết thúc của hành vi vi phạm.

Do đó, để xử lý vi phạm, người có thẩm quyền căn cứ hồ sơ tài liệu, thực tế thi công để xác định thời điểm kết thúc của hành vi vi phạm và áp dụng pháp luật cho phù hợp. Trường hợp hết thời hiệu xử phạt, người có thẩm quyền áp dụng quy định tại khoản 33 Điều 1, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 để xử lý “2. Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn phải .... áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với hành vi vi phạm hành chính đó”.
Khoản 9, Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “9. Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính là người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc đó”.
 

Ý kiến của bạn