Quy hoạch chi tiết xây dựng là cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

11:06 21/06/2024
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án ĐTXD quy định: quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng là cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD…
Quy hoạch chi tiết xây dựng là cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
Ảnh minh hoạ. Nguồn: ITN.

Phân chia dự án thành phần khi quyết định đầu tư

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD, để đáp ứng các yêu cầu đổi mới, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập liên quan đến đối tượng quản lý; lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; tổ chức quản lý dự án ĐTXD; Giấy phép xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng…

Theo Cục Quản lý hoạt động xây dựng, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 60 Điều và bổ sung 10 Điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 35/2023/NĐ-CP.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ITN.

Đáng chú ý, nội dung Chương II về lập, thẩm định, phê duyệt dự án ĐTXD, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD, bỏ nội dung đánh giá phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, kế hoạch phát triển đô thị là các nội dung đã được đánh giá tại bước chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung quy định về việc lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD hạ tầng kỹ thuật đối với trường hợp lập và phân chia dự án thành phần khi quyết định đầu tư để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ cho toàn dự án (sửa đổi, bổ sung Điều 11); Bổ sung căn cứ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD (Bổ sung Điều 12a).

Theo đó, trường hợp tại văn bản quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư chưa quy định mà thực hiện phân chia dự án thành phần khi quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc người được giao chuẩn bị dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD cho toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật và một số công trình xây dựng khác (nếu có), trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 13 của Nghị định, là trường hợp dự án gồm nhiều công trình xây dựng độc lập được ĐTXD trên địa bàn hành chính từ 2 tỉnh trở lên, người quyết định đầu tư được phân chia thành các dự án thành phần theo địa bàn tỉnh tại giai đoạn quyết định đầu tư và thực hiện trình thẩm định theo dự án thành phần.

Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật phải thuyết minh rõ các nội dung về: (1) Thông tin về quy mô, tiến độ thực hiện tổng thể của dự án; (2) Thông tin về việc phân chia các dự án thành phần; quy mô, tiến độ thực hiện các dự án thành phần. Việc phân chia dự án thành phần phải bảo đảm đáp ứng điều kiện phân chia dự án thành phần theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 50 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14; các dự án thành phần phải đảm bảo quy mô không thuộc trường hợp được lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này; (3) Các giải pháp bảo đảm kết nối và vận hành của toàn bộ dự án; (4) Các nội dung theo yêu cầu của Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD theo quy định đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác (nếu có).

Bổ sung căn cứ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Đặc biệt, dự thảo Nghị định bổ sung căn cứ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD (Bổ sung Điều 12a), theo hướng: Quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng là cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD, trừ các trường hợp cụ thể như: (1) Quy hoạch chung đô thị là cơ sở lập dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khung đô thị theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị; (2) Quy hoạch chung khu chức năng là cơ sở lập dự án hạ tầng kỹ thuật khung khu chức năng theo pháp luật về xây dựng. Trường hợp khu chức năng có quy mô dưới 500 ha không yêu cầu lập quy hoạch chung thì quy hoạch phân khu là cơ sở lập dự án ĐTXD hạ tầng khung khu chức năng; (3)Trường hợp dự án được ĐTXD tại khu vực không có yêu cầu lập quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn và được xác định tại quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo pháp luật về quy hoạch thì quy hoạch này là cơ sở lập dự án ĐTXD; (4) Trường hợp dự án được ĐTXD tại khu vực đã ổn định không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết theo pháp luật về quy hoạch thì Quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị là cơ sở lập dự án ĐTXD.

Đối với các dự án có yêu cầu quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư và pháp luật PPP, văn bản Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là căn cứ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD.

Đối với dự án mà nhà đầu tư đã trúng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuộc trường hợp không yêu cầu phải chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư, văn bản quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, kết quả lựa chọn nhà đầu tư là cơ sở lập dự án ĐTXD.

Khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật, chủ đầu tư hoặc người được giao chuẩn bị dự án được thay đổi, điều chỉnh một số nội dung cụ thể: (1) Thay đổi về bố cục, hình khối công trình trong quy hoạch xây dựng khi bảo đảm về chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ giới xây dựng; nguyên tắc quy định trong thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc (nếu có), phương án kiến trúc được lựa chọn trong trường hợp thi tuyển theo pháp luật về kiến trúc; quy chuẩn về quy hoạch xây dựng; (2) Điều chỉnh một số chỉ tiêu, thông số trong văn bản về quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư được duyệt khi không thuộc trường hợp có yêu cầu phải điều chỉnh chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo hình thức PPP…

Bình luận