Công trình xanh

Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường quốc gia đồng bộ, hiện đại

Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường quốc gia đồng bộ, hiện đại

Tuấn Đông Tuấn Đông - 08:10, 09/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQuy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia đặt ra một loạt mục tiêu mới, nhằm xây dựng hệ thống quan trắc môi trường quốc gia đồng bộ, tiên tiến, hiện đại.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 07/3/2024 phê duyệt Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021 - 2030, duy trì và hoàn thiện 19 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục đã hoạt động, cùng với việc đầu tư và lắp đặt 18 trạm quan trắc mới tại các vị trí quan trắc được kế thừa từ quy hoạch trước.

Tiếp tục đầu tư, bổ sung mới để hoàn thiện 31 trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục trên toàn quốc, trong đó có 06 trạm quan trắc tự động, liên tục chất lượng không khí nền tại 06 vùng kinh tế - xã hội.

Thiết lập và hoàn thiện mạng lưới các điểm quan trắc chất lượng môi trường không khí định kỳ trên toàn quốc, tập trung vào các vùng phát triển kinh tế xã hội quan trọng và các khu vực tập trung nhiều nguồn thải.

Bước đầu thiết lập mạng lưới quan trắc thủy ngân tự động trong không khí.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng đề cập đến mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt, với việc thiết lập, hoàn thiện mạng lưới quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi trường nước sông, hồ liên tỉnh tại các vị trí đầu nguồn, xuyên biên giới và các vị trí giáp ranh giữa các tỉnh, cũng như xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt định kỳ tại dòng chính của các sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu của quy hoạch cũng bao gồm việc duy trì, mở rộng quan trắc chất lượng nước cửa sông và nước biển, cùng với việc thiết lập mạng lưới quan trắc chất lượng nước biển tại các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Đối với quan trắc chất lượng đất và mạng lưới quan trắc nước dưới đất, Quy hoạch đề xuất xây dựng các chương trình quan trắc có tính mở, phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường đất, cũng như thực hiện quan trắc tại các khu vực đông dân cư và khu vực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ chức thực hiện quan trắc đa dạng sinh học tại các hành lang đa dạng sinh học và khu vực đa dạng sinh học cao đã được thành lập cũng là một phần của mục tiêu đặt ra.

Những mục tiêu trên đây nhằm bảo đảm việc theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, đáp ứng yêu cầu về cung cấp, công bố, công khai thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường và nâng cao năng lực cho công tác cảnh báo, dự báo môi trường, từ đó giữ gìn môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Theo số liệu thống kê của Bộ TN&MT, hiện cả nước đã lắp đặt gần 2.000 trạm quan trắc tự động, trong đó có hơn 1.600 trạm đang truyền số liệu về Bộ TN&MT; số còn lại đang trong giai đoạn lắp đặt, vận hành thử nghiệm (tăng gấp gần 2 lần so với cùng thời điểm năm 2020). Đây là hệ thống cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho công tác quản lý môi trường.

Đến nay, toàn ngành đã kiểm soát được tới 80% vấn đề môi trường; bảo đảm xử lý đúng thời hạn gần 90% kiến nghị của doanh nghiệp, địa phương nhận được hàng năm. Đặc biệt, đã tập trung quản lý tốt các cơ sở có nguồn thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trên cả nước.

Ý kiến của bạn