Quy hoạch - kiến trúc

Kiểm kê 7 loại hình di sản văn hóa phi vật thể

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể sẽ được thực hiện đối với 7 loại hình di sản: Tiếng nói chữ viết; Ngữ văn dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công truyền thống; Lễ hội truyền thống; Tri thức dân gian.