Quy hoạch mở ra cơ hội, không gian phát triển mới cho tỉnh Bình Định

10:00 24/12/2023
Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho tỉnh Bình Định; được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Bình Định phát triển đột phá và tạo ra kỳ tích về phát triển kinh tế - xã hội với các trụ cột.

Ngày 23/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã dự Lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quy hoạch có vai trò vô cùng quan trọng, xác định tư duy tầm nhìn, mô hình, kịch bản, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển, từ đó tạo ra cơ hội mới, năng lực sản xuất và giá trị mới cho từng quốc gia, từng vùng, từng địa phương trong thời kỳ quy hoạch.

Bản quy hoạch tỉnh Bình Định được công bố hôm nay được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh; cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quy hoạch tỉnh Bình Định sẽ mở ra không gian phát triển mới, xung lực mới để "đất võ trời văn" Bình Định cất cánh. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Tỉnh Bình Định sẽ đóng vai trò là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa của vùng; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, hiện đại.

Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho tỉnh Bình Định; được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Bình Định phát triển đột phá và tạo ra kỳ tích về phát triển kinh tế - xã hội với các trụ cột.

Một là, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 4.0, trọng tâm là công nghiệp chế biến chế tạo giá trị cao.

Hai là, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác.

Ba là, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đựa trên công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch.

Bốn là, phát triển mạnh mẽ dịch vụ cảng biển - logistics trở thành ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao.

Năm là, phát triển đô thị nhanh và bền vững, đô thị hóa trở thành động lực quan trọng thức đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Định.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, để phát triển theo đúng tầm nhìn và định hướng trong Quy hoạch, tỉnh Bình Định cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị. Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Hai là, công bố, công khai rộng rãi Quy hoạch tỉnh, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội; đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi Quy hoạch tỉnh.

Ba là, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh một cách chi tiết, khoa học, phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Bốn là, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước, tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Trong đó ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, kết nối Bình Định với các địa phương trong khu vực, cả nước và quốc tế. Thu hút nguồn lực nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nhất là các ngành kinh tế biển.

Ưu tiên đầu tư các dự án động lực, có tính lan tỏa, tạo không gian phát triển mới và những động lực, năng lực mới, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

Năm là, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực thế mạnh, trên nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn.

Sáu là, tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài theo định hướng phát triển của tỉnh, nhất là nhân lực công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao.

Bảy là, khơi dậy, phát huy cao độ các giá trị truyền thống văn hóa lịch sử, cách mạng hào hùng của quê hương. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo; chuyển hóa khát vọng phát triển mãnh liệt, niềm tự hào, tình yêu quê hương cùng tinh thần đổi mới vào trong từng hành động, việc làm nhỏ nhất.

Phó Thủ tướng khẳng định: Chính phủ cùng các Bộ, ngành Trung ương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng với chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định. Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hôm nay là tiền đề, là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển tiếp theo của tỉnh.

Bình luận