Quy hoạch tỉnh Trà Vinh cần đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch vùng và tỉnh

07:00 27/11/2022
Quy hoạch tỉnh Trà Vinh cần làm rõ sự tác động của Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long tới phương án quy hoạch tỉnh Trà Vinh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Ngày 24/12, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã tiến hành tổ chức thẩm định Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch.  

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cho biết, Báo cáo tổng hợp cơ bản thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu phát triển của tỉnh Trà Vinh trong thời kỳ 2021-2030. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần điều chỉnh về quan điểm, đối với nông nghiệp cần thay đổi tư duy phát triển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tuy duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường, chuyển từ phát triển số lượng sang chất lượng; phát triển mạnh mẽ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch gắn với chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu.

Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tỉnh rà soát, đối chiếu với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, chia nhóm các mục tiêu cụ thể, cần chỉ ra được cơ sở tính toán, dự báo, luận cứ, cơ sở và phương pháp tính toán các mục tiêu phát triển đặt ra; đồng thời đề nghị bổ sung luận cứ triển khai thực hiện các dự án phát triển quan trọng của vùng sẽ ảnh hưởng đến các kịch bản phát triển của tỉnh như thế nào; nghiên cứu tính toán đến yếu tố nguồn nhân lực khi xây dựng các kịch bản phát triển.

Đối với việc phát triển ngành công nghiệp và xây dựng, đề nghị bổ sung trong giải pháp về phát triển các khu/cụm công nghiệp phải đề xuất được như vị trí, quy mô và định hướng thu hút các ngành trong mỗi khu/cụm; cơ chế phối hợp với các địa phương khác trong vùng và chính sách thu hút đầu tư; định hướng phát triển các ngành sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu của tỉnh và các địa phương lân cận có nhu cầu tiêu thụ lớn, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao.

Ngành dịch vụ và thương mại, một số ý kiến đề nghị bổ sung phương án phát triển hệ thống hạ tầng thương mại, luận chứng lựa chọn các chương trình, dự án ưu tiên thu hút đầu tư để phát triển thương mại của tỉnh; bổ sung phương hướng phát triển hệ thống chợ, trung tâm đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị.

Trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và thủy sản, một số ý kiến đề nghị làm rõ phương án phát triển vùng trồng, các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh, phát triển các chuỗi liên kết, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước; bổ sung phương hướng tổ chức không gian phát triển, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Ngoài ra, Báo cáo Quy hoạch tỉnh cần làm rõ yêu cầu, phương hướng phát triển tại Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò định hướng, tác động tới phương án quy hoạch tỉnh Trà Vinh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Sau khi tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện nội dung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định, ý kiến của các chuyên gia phản biện và kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định kiến nghị Hội đồng thẩm định nghiên cứu, xem xét thông qua Quy hoạch tỉnh Trà Vinh và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch.

Bình luận