Hỏi- Đáp

Quyền thẩm định nội dung đo đạc, bản đồ trong dự án xây dựng

Quyền thẩm định nội dung đo đạc, bản đồ trong dự án xây dựng

Chinh Nam Chinh Nam - 07:15, 27/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định, UBND các cấp của địa phương là chủ đầu tư thì Sở TN&MT có trách nhiệm thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ.

Ông Đặng Đức Thành (Bắc Giang) hỏi, việc đo đạc khảo sát bình đồ phục vụ thiết kế bản vẽ thi công các dự án đầu tư xây dựng như các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng... có phải trình thẩm định bản đồ qua Sở TN&MT như đo đạc bản đồ địa chính hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 10, Điều 22 Luật Đo đạc và bản đồ, nhiệm vụ "Đo đạc khảo sát bình đồ phục vụ thiết kế bản vẽ thi công các dự án đầu tư xây dựng như các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng" không thuộc nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản mà thuộc nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành.

Việc tổ chức triển khai đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành khác được quy định tại Khoản 3 Điều 31 của Luật Đo đạc và bản đồ: "Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai thành lập tập bản đồ của địa phương, khu vực và ngành; đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành khác phục vụ quản lý nhà nước".

Điểm a, điểm d Khoản 1 Điều 58 Luật Đo đạc và bản đồ quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh như sau:

"a) Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý; ban hành văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn;

… d) Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý".

Điểm a, điểm d khoản 11 Điều 2 Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ TN&MT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TN&MT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng TN&MT thuộc UBND cấp huyện quy định:

"11. Về đo đạc và bản đồ

a) Thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành, UBND các cấp của địa phương thực hiện;

… d) Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý việc lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý;".

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 24/12/2018 của Bộ TN&MT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ: "Chủ đầu tư sử dụng tổ chức chuyên môn trực thuộc hoặc thành lập hội đồng thực hiện thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ".

Đối chiếu với các quy định nêu trên, đối với các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có nội dung đo đạc và bản đồ chuyên ngành có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do các sở, ngành, UBND các cấp của địa phương là chủ đầu tư thì Sở TN&MT có trách nhiệm thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ.

Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp UBND cấp tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh thì việc thẩm định các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có nội dung đo đạc và bản đồ và quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ thực hiện theo quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ của UBND cấp tỉnh.

Ý kiến của bạn