Văn bản mới

Rà soát các quy định về quảng cáo bảo đảm yêu cầu quản lý kiến trúc

Rà soát các quy định về quảng cáo bảo đảm yêu cầu quản lý kiến trúc

Tuấn Đông Tuấn Đông - 09:30, 07/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát các quy định về quảng cáo trên báo in, báo nói, báo hình; quảng cáo ngoài trời… thống nhất với các quy định của pháp luật, bảo đảm yêu cầu quản lý kiến trúc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 6/10/2023 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2023.

Nghị quyết nêu rõ: Việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo đột phá trong thời gian tới.

Về đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi): Chính phủ cơ bản thống nhất với 4 chính sách trong hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2023 - Ảnh: VGP

Đồng thời hoàn thiện theo hướng tiếp tục nghiên cứu, phân biệt rõ công cụ, dao được coi là vũ khí (có tính sát thương cao) với công cụ, dao sử dụng cho mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt để có cơ chế quản lý phù hợp, khả thi, tránh gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính trong cấp phép, nghiên cứu cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết trong hồ sơ cấp phép; xem xét bổ sung quy định thực hiện thủ tục qua môi trường mạng bảo đảm quản lý hiệu quả, khả thi, thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện.

Rà soát các nội dung chính sách bảo đảm đồng bộ với pháp luật liên quan (Bộ luật Hình sự, Luật Đầu tư, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp...).

Về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Chính phủ cơ bản thống nhất với 3 chính sách trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật. Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các Thành viên Chính phủ.

Đồng thời, hoàn thiện theo hướng nghiên cứu làm rõ cách thức, biện pháp quản lý đối với hoạt động quảng cáo, trách nhiệm của từng chủ thể (người phát hành quảng cáo, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với loại hình quảng cáo trên mạng xã hội, công cụ tìm kiếm).

Về bổ sung các yêu cầu thể đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt: Rà soát, làm rõ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan (Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm...).

Về tăng diện tích quảng cáo trên ấn phẩm báo chí: Cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, tránh việc các ấn phẩm báo chí mang tính truyền tải thông tin có nhiều nội dung quảng cáo mang tính chất thương mại, gây phản cảm; rà soát các quy định về quảng cáo xuyên biên giới bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật về an ninh mạng, giao dịch điện tử, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dung.

Về quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo: Tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng tính chất, phạm vi quản lý, xu thế phát triển dịch vụ quảng cáo để có cơ sở phân công cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm giúp Chính phủ về quản lý hoạt động quảng cáo, đồng thời cần phân định rõ trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo bảo đảm hiệu quả, không trùng dẫm; đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ quảng cáo là một lĩnh vực trọng tâm trong Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tiếp tục rà soát các quy định về thủ tục hành chính để quảng cáo trên báo in, báo nói, báo hình; quảng cáo ngoài trời… thống nhất với các quy định của pháp luật liên quan (Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Xây dựng, ...), bảo đảm yêu cầu quản lý kiến trúc, bảo đảm an toàn sức khoẻ, tính mạng của người dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ý kiến của bạn