Hạ tầng

Rà soát quy mô hạng mục công trình khi điều chỉnh thiết kế Dự án Kho LNG 1MMTPA

Rà soát quy mô hạng mục công trình khi điều chỉnh thiết kế Dự án Kho LNG 1MMTPA

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 27/09/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTổng công ty khí Việt Nam - CTCP đề xuất một số thay đổi, điều chỉnh thiết kế của Dự án Kho LNG 1MMTPA tại Thị Vải.

Cụ thể các nội dung đề xuất như: (1) Cải tạo, nâng cấp bến cảng Petec để phù hợp với cỡ tàu LNG thông dụng hiện nay và trong tương lai; (2) Bổ sung công tác điều chỉnh cục bộ đoạn luồng Vũng Tàu - Thị Vải; (3) Bổ sung máy nén khí tăng áp; (4) Bổ sung đầu chờ cho giải pháp nâng lưu lượng tối đa qua kho.

Theo Bộ Xây dựng, đối với nội dung đề xuất nêu trên, Dự án cần được rà soát quy mô các hạng mục công trình điều chỉnh thiết kế làm cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư làm căn cứ triển khai thực hiện Dự án.

Đối với hồ sơ điều chỉnh thiết kế hoàn chỉnh một số nội dung về thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ điều chỉnh thiết kế, quy định về PCCC, bảo vệ môi trường, quản lý chi phí ĐTXD và năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân…

Đánh giá của Bộ Xây dựng cho thấy, thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đã thể hiện danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của Dự án nhưng chưa đầy đủ theo quy định. Cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các tiêu chuẩn đã hết hiệu lực.

Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tại phần căn cứ pháp lý của Dự án, cần rà soát để cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu theo quy định.

Hồ sơ điều chỉnh thiết kế Dự án cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các nội dung của thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đã được quy định tại Điều 80 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Đồng thời, các bản vẽ thiết kế cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định về quy cách hồ sơ thiết kế tại Điều 33 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

Thiết kế điều chỉnh cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Nội dung điều chỉnh thiết kế làm thay đổi báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cần được cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ môi trường có ý kiến để hoàn chỉnh các thủ tục theo các quy định của pháp luật hiện hành của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

Hồ sơ điều chỉnh thiết kế Dự án cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của Dự án…

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, cần đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng, tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Dự án Kho LNG 1MMTPA tại Thị Vải được ĐTXD tại KCN Cái Mép, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thiết kế kỹ thuật Dự án Kho LNG 1MMTPA tại Thị Vải đã được Bộ Công Thương ban hành Văn bản thông báo kết quả thẩm định số 5976/BCT-DKT ngày 31/7/2018. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1052/QĐ-KVN ngày 29/8/2018 phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và dự toán xây dựng công trình Dự án Kho LNG 1MMTPA tại Thị Vải.

 

Ý kiến của bạn