rừng tự nhiên

  • Triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất

    Triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất

    Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất nhằm thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững cho người dân và cộng đồng địa phương, đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ môi trường, qua đó thực hiện được các cam kết của Tuyên bố Glasgow.
  • Mở đường công vụ tại Đức Phổ: Rừng tự nhiên hay rừng sản xuất?

    Mở đường công vụ tại Đức Phổ: Rừng tự nhiên hay rừng sản xuất?

    Liên quan tới thông tin Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ phát hiện một khoảng rừng tự nhiên bị phá để mở tuyến đường khoảng 1 km tại huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), Tập đoàn Đèo Cả cho biết, toàn bộ đất để mở tuyến đường công vụ tại huyện Đức Phổ được Đèo Cả thuê mượn đều là đất rừng sản xuất.