Sản phẩm mới

Sản xuất vật liệu xây dựng đa năng từ phế thải

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Rác thải từ nông nghiệp đang gây ra ô nhiễm trầm trọng cho nguồn nước và bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường không khí. Do đó, sản xuất vật liệu xây dựng từ phế thải là một trong những giải pháp hữu hiệu để thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn.