Sẽ sử dụng BIM hỗ trợ công tác thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước

07:00 03/06/2024
Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ chuyên ngành xây dựng sẽ sử dụng mô hình thông tin công trình để hỗ trợ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng...

Sử dụng BIM hỗ trợ công tác quản lý nhà nước

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; và dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

Một trong những điểm đáng chú ý tại 2 dự thảo VBQPPL này là những nội dung mới được cập nhật, bổ sung liên quan đến mô hình thông tin công trình (BIM) nhằm tháo gỡ vướng mắc và thống nhất trong triển khai áp dụng BIM trong thực tiễn hiện nay.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ITN.

Theo đó, tại Điều 6 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định áp dụng đối với (1) Công trình xây dựng quy mô từ cấp 2 trở lên thuộc dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP; (2) Công trình xây dựng có quy mô cấp đặc biệt, cấp 1 sử dụng vốn khác.

Đối với các công trình này, ngoài các hồ sơ trình thẩm định, cấp phép xây dựng theo quy định của Nghị định, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp bổ sung tệp tin BIM ở định dạng gốc và định dạng IFC, dung lượng của mỗi tệp tin không quá 500 MB. Tệp tin BIM phải đảm bảo thống nhất, đồng bộ với hồ sơ, bản vẽ thiết kế; thể hiện được vị trí, kiến trúc công trình, các kích thước chủ yếu; hình dạng không gian ba chiều các kết cấu chính của công trình.

Dự thảo Nghị định đồng thời quy định cụ thể về sử dụng mô hình BIM để hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về công trình xây dựng. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước được sử dụng mô hình BIM để hỗ trợ trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu.

Đối với công trình xây dựng có quy mô cấp đặc biệt, cấp 1 thuộc quy định tại khoản 6 Điều 82 Luật Xây dựng, tại kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở trong trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 15 Nghị định, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở cần có đánh giá của đơn vị tư vấn thẩm tra về sự phù hợp, thống nhất và đồng bộ của mô hình BIM với các kết quả tính toán, thiết kế thể hiện tại hồ sơ nộp thực hiện thủ tục hành chính để đảm bảo mô hình BIM đáp ứng các yêu cầu về an toàn xây dựng, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Sau khi hoàn thành việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc cấp Giấy phép xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật tệp tin BIM trong hồ sơ thiết kế vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Dự thảo Nghị định khuyến khích chủ đầu tư chủ động áp dụng BIM trong đầu tư xây dựng và cung cấp tập tin BIM theo quy định, đối với các công trình không thuộc đối tượng là (1) Công trình xây dựng quy mô từ cấp 2 trở lên thuộc dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP; (2) Công trình xây dựng có quy mô cấp đặc biệt, cấp 1 sử dụng vốn khác.

Chi phí áp dụng BIM không vượt quá 50% tổng chi phí thiết kế

Bên cạnh đó, liên quan đến việc áp dụng BIM, dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng quy định trường hợp dự án, công trình, gói thầu có yêu cầu áp dụng BIM trong quá trình quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây dựng, thì chi phí áp dụng BIM xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 50% tổng chi phí thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được tính tương ứng cho dự án, công trình, gói thầu xác định theo hướng dẫn tại Thông tư.

Trong đó, chi phí bổ sung áp dụng BIM của một số công việc tư vấn như: Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo hướng dẫn tại Thông tư;

Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo hướng dẫn tại Thông tư;

Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế FEED được xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí thiết kế FEED;

Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước được xác định bằng dự toán chi phí cho bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nhưng không vượt quá 20% tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước xác định theo hướng dẫn tại Thông tư;

Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình có yêu cầu thiết kế 2 bước được xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá 20% chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định theo hướng dẫn tại Thông tư.

Trường hợp phải điều chỉnh thiết kế, thì chi phí áp dụng BIM điều chỉnh xác định theo dự toán nhưng không vượt quá 20% chi phí thiết kế phần điều chỉnh.

Ngày 17/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

Theo đó, giai đoạn 1, kể từ ngày ban hành Quyết định, bắt buộc áp dụng BIM đối với các công trình cấp 1, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư PPP bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án;

Giai đoạn 2, từ năm 2025, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp 2 trở lên của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư PPP bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

Nội dung áp dụng và mức độ chi tiết của mô hình BIM do chủ đầu tư dự án quyết định. Đáng chú ý, Quyết định số 258/QĐ-TTg quy định, từ năm 2023, đối với công trình áp dụng BIM, cơ quan quản lý nhà nước sử dụng mô hình BIM để hỗ trợ trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu…

Bình luận