sổ đỏ;

 • Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
 • Có bắt buộc đổi sổ đỏ mẫu cũ?

  Có bắt buộc đổi sổ đỏ mẫu cũ?

  Theo quy định, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Căn cứ xác định quyền sở hữu nhà ở ghi trên sổ đỏ

  Căn cứ xác định quyền sở hữu nhà ở ghi trên sổ đỏ

  Trường hợp có tài sản gắn liền với đất thì tài sản đó được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản phải đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký bất động sản.
 • Có được thừa kế đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng?

  Có được thừa kế đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng?

  Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật về đất đai, pháp luật về thừa kế quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015.
 • Ký hiệu loại đất trong Sổ mục kê hiểu thế nào?

  Ký hiệu loại đất trong Sổ mục kê hiểu thế nào?

  Sổ mục kê đất được lập nhằm liệt kê toàn bộ các thửa đất trong phạm vi địa giới hành chính mỗi xã, phường, thị trấn về các nội dung: Tên chủ sử dụng, diện tích, loại đất để đáp ứng yêu cầu tổng hợp thống kê diện tích đất đai, lập và tra cứu, sử dụng các tài liệu hồ sơ địa chính một cách đầy đủ thuận tiện, chính xác