Xây dựng 4.0

Sớm hoàn thiện và ban hành Bộ tiêu chí về đô thị xanh, đô thị thông minh

Sớm hoàn thiện và ban hành Bộ tiêu chí về đô thị xanh, đô thị thông minh

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 29/09/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đang dự thảo, xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương làm cơ sở để hoàn thiện Bộ tiêu chí về đô thị thông minh.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh với nội dung: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện và ban hành Bộ tiêu chí về đô thị xanh, đô thị thông minh; sớm xây dựng và ban hành Luật về quản lý và phát triển đô thị bền vững để địa phương có cơ sở áp dụng thực hiện”, Bộ Xây dựng vừa có bản trả lời vấn đề này.

Cụ thể, về việc hoàn thiện và ban hành tiêu chí đô thị xanh, đô thị thông minh, trong đó có tiêu chí đô thị xanh, Bộ Xây dựng cho biết thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 về Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, trong đó, đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách và hướng dẫn quy hoạch đô thị tăng trưởng xanh. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang quyết liệt triển khai các nhiệm vụ này.

Về tiêu chí đô thị thông minh, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018, theo đó đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc khi thực hiện phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo đó, Bộ Xây dựng được giao phối hợp với các Bộ ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về phát triển đô thị thông minh bền vững, trong đó bao gồm hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của đô thị thông minh.

Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Xây dựng đã khẩn trương phối hợp với các Bộ ngành và địa phương tổ chức tổng kết thực tiễn đầu tư xây dựng phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam cũng như kinh nghiệm quốc tế.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã ban hành hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh tại văn bản số 1247/BXD-PTĐT ngày 14/4/2022.

Đã hoàn thành nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học cấp Bộ về “Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị thông minh tại Việt Nam” và đang dự thảo, xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương làm cơ sở để hoàn thiện Bộ tiêu chí về đô thị thông minh.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đã phối hợp các Bộ ngành để thúc đẩy ban hành các hướng dẫn có liên quan. Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiên cứu, công bố 46 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) phục vụ phát triển đô thị thông minh, gồm: 21 tiêu chuẩn chuyển dịch và kế thừa từ các tiêu chuẩn của  tổ chức quốc tế ISO, BSI về đô thị thông minh, đô thị và cộng đồng bền vững, hạ tầng cộng đồng thông minh; 07 TCVN về công nghệ thông tin; 09 TCVN về quản lý cấp thoát nước và tái sử dụng nước; 11 TCVN về lưới điện thông minh.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành nghiên cứu và ban hành: Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0); Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (phiên bản 1.0). Đây là những hướng dẫn rất quan trọng cần được nghiên cứu, tham khảo khi thực hiện phát triển đô thị thông minh.

Về đề nghị trình Quốc hội ban hành Luật về quản lý và phát triển đô thị bền vững, Bộ Xây dựng cho biết, năm 2018, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 23 (tháng 4/2018) về dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị.

Tại Thông báo số 1691/TB-TTKQH ngày 20/4/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến “dự án Luật Quản lý phát triển đô thị cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, khi đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội xem xét tại thời điểm thích hợp”.

Theo đó, trong giai đoạn qua, Bộ Xây dựng đã tiếp tục nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về đất đai, đầu tư, đấu thầu, môi trường... để đảm bảo tính thống nhất giữa dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đồng thời, xây dựng hướng dẫn, khuyến khích mô hình phát triển đô thị thông minh, xanh, thích ứng Biến đổi khí hậu; nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các nội dung về phân loại đô thị...làm cơ sở để nghiên cứu, xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị.

Hiện nay, Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần “sớm xây dựng và ban hành luật về quản lý và phát triển đô thị bền vững”.

Thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Xây dựng đang khẩn trương nghiên cứu, tổng kết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật giai đoạn 2023-2024 dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị trong thời gian tới.

 

Ý kiến của bạn