Sửa đổi tiêu chí phân loại DNNN thực hiện sắp xếp lại giai đoạn 2021-2025

07:00 25/11/2023
Bộ KH&ĐT chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, văn bản số 9245/VPCP-ĐMDN ngày 24/11/2023 của Văn phòng Chính phủ nêu: Xét đề nghị của Bộ KH&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến:

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2024 hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Chính phủ, trong đó lưu ý các nội dung sửa đổi, bổ sung cần bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực tiễn và cách hiểu thống nhất khi thực hiện.

Văn phòng Chính phủ đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cơ cấu lại và phát triển DNNN là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Kế hoạch Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Kết quả nổi bật sau gần 3 năm (2021-2023) thực hiện cơ cấu lại DNNN, về cổ phần hóa, theo đánh giá của Chính phủ, năm 2021 đã ghi nhận 4 doanh nghiệp cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 333 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 196 tỷ đồng. Năm 2022, ghi nhận bổ sung một DNNN thực hiện cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 309 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 278 tỷ đồng.

Tính đến ngày 25/4/2023, đã có 27 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Số thu từ bán vốn nhà nước của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đã nộp về ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.000 tỷ đồng; số thu từ bán vốn nhà nước năm 2022 là 3.848 tỷ đồng. Kế hoạch thu hồi vốn nhà nước tại một số tổ chức kinh tế do Trung ương quản lý là 3.000 tỷ đồng.

Về thoái vốn nhà nước, Chính phủ cho biết đã thoái vốn tại 18 doanh nghiệp với tổng giá trị 1.665 tỷ đồng, thu về 4.402 tỷ đồng trong năm 2021. Năm 2022, thoái vốn nhà nước tại một doanh nghiệp với tổng giá trị 195 tỷ đồng, thu về 390 tỷ đồng; các tập đoàn, tổng công ty, DNNN thoái vốn tại 31 doanh nghiệp với tổng giá trị là 688,7 tỷ đồng, thu về 3.900,6 tỷ đồng. Trong quý I/2023, các tập đoàn, tổng công ty, DNNN đã thoái vốn tại 4 doanh nghiệp với giá trị là 41,2 tỷ đồng, thu về 168,4 tỷ đồng.

Bên cạnh các kết quả đạt được, quá trình cơ cấu lại DNNN còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo về chất cũng như về lượng.

Do vậy, Chính phủ xác định trọng tâm trong chỉ đạo điều hành nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 là tập trung hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ rào cản, thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích hình thành lực lượng doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân và DNNN có vai trò dẫn dắt, mở đường trong một số lĩnh vực, ngành kinh tế…

Bình luận