Tài chính- đầu tư

Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng: Kiều hối chảy về đâu?

Lượng kiều hối khoảng 206 tỷ USD mà Việt Nam nhận được từ năm 1993 (năm đầu tiên thống kê về kiều hối) đến năm 2023 là một “nguồn lực vàng” đối với nền kinh tế. Những đồng tiền nặng tình quê hương này đang chảy về đâu?