Tài chính- đầu tư

Tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa

Tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa

Hà Thành Hà Thành - 15:53, 24/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2022/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ.

Thông tư số 05/2022/TT-BTC ngày 8/2/2022 của Bộ Tài chính nêu rõ, việc tái cơ cấu DN không đủ điều kiện cổ phần hóa (CPH) thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

Đối với chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ theo quy định tại khoản Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính phủ.

Xử lý tài chính DN tái cơ cấu phải đảm bảo công khai, minh bạch

Theo Thông tư số 05/2022/TT-BTC, phương án tái cơ cấu được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu DN tái cơ cấu với Công ty Mua bán nợ Việt Nam và/hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu. Công ty Mua bán nợ Việt Nam được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các chủ nợ và đề xuất phương án tái cơ cấu DN phù hợp với quy định của pháp luật.

Công ty Mua bán nợ Việt Nam chỉ quyết định mua nợ sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cơ quan đại diện chủ sở hữu và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của DN tái cơ cấu.

Trường hợp phương án mua nợ để tái cơ cấu DN không khả thi và hiệu quả thì Ban chỉ đạo CPH/tái cơ cấu báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định hình thức chuyển đổi khác theo quy định của pháp luật.

Quy trình tái cơ cấu DN để chuyển thành công ty cổ phần bao gồm các bước cơ bản sau: Xây dựng phương án tái cơ cấu; Tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu; Hoàn tất việc chuyển DN thành công ty cổ phần.

Về xử lý tài chính khi xác định giá trị DN, Thông tư nêu rõ, DN tái cơ cấu thực hiện xử lý tài chính khi xác định giá trị DN theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CƠ và Thông tư số 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 của Bộ Tài chính.

Việc xử lý tài chính đối với DN tái cơ cấu phải gắn với phương án tái cơ cấu đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt. Đồng thời, khi xử lý tài chính đối với DN tái cơ cấu phải đảm bảo công khai, minh bạch và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Tại thời điểm xác định giá trị DN, căn cứ phương án tái cơ cấu đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt Công ty Mua bán nợ Việt Nam xem xét, giảm trừ nghĩa vụ trả nợ tối đa bằng số âm vốn chủ sở hữu theo Quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu về xác định giá trị DN trừ đi phần giảm trừ nghĩa vụ trả nợ của các chủ nợ khác. Các chủ nợ khác quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho DN tái cơ cấu theo thỏa thuận giữa các bên.

Từ thời điểm xác định giá trị DN đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, DN tái cơ cấu tiếp tục xử lý tài chính theo quy định. Trong đó, lợi nhuận phát sinh được phân phối theo quy định hiện hành đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; DN thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Về xử lý số cổ phần không bán hết, DN tái cơ cấu có trách nhiệm thực hiện xử lý số cổ phần không bán hết theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 32/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/4/2022.

Ý kiến của bạn