Pháp luật xây dựng

Tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Thu Thảo Thu Thảo - 07:00, 10/06/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc nghiêm túc triển khai thực hiện và tăng cường tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giúp giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng...

Bộ LĐTB&XH vừa có công văn số 2354/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04/6/2024 yêu cầu các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Theo đó, Bộ LĐTB&XH yêu cầu đối với UBND, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương: Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ATVSLĐ trong tình hình mới; Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý ATVSLĐ, đặc biệt kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (ATLĐ); quan trắc môi trường lao động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2.

Đối với các tập đoàn, tổng Công ty, công ty thực hiện kiểm tra, rà soát, tuân thủ pháp luật trong quản lý ATVSLĐ tại đơn vị, đặc biệt kiểm tra việc xây dựng biện pháp, phương án làm việc an toàn; kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong tổ chức tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động; quản lý, kiểm định sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; quan trắc môi trường lao động.

Với các tổ chức, đơn vị hoạt động dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ; kiểm định kỹ thuật ATLĐ; quan trắc môi trường lao động chủ động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2: Chủ động rà soát, tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong tổ chức huấn luyện ATVSLĐ; kiểm định kỹ thuật ATLĐ; quan trắc môi trường lao động chủ động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2;

Thường xuyên cập nhật chính sách pháp luật về ATVSLĐ, chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm kết quả hoạt động theo từng lĩnh vực theo quy định;

Người đứng đầu các tổ chức đơn vị hoạt động dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ; kiểm định kỹ thuật ATLĐ; quan trắc môi trường lao động chủ động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2 tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức, cá nhân đơn vị mình theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ LĐTB&XH yêu cầu Cục ATLĐ, Thanh tra Bộ, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm ATVSLĐ; tạm đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ, kiểm định kỹ thuật ATLĐ, quan trắc môi trường lao động và đánh giá sự phù hợp sản phẩm hoàng hoá nhóm 2 đối với những đơn vị sai phạm nghiêm trọng trong việc tổ chức thực hiện hoặc gây hậu quả nghiêm trọng; đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về ATVSLĐ; tổng hợp các kiến nghị, rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về ATVSLĐ; các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đảm bảo phù hợp và khả thi trong thực tiễn.

Ý kiến của bạn