Phản biện

Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong quản lý và sử dụng đất đai

Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong quản lý và sử dụng đất đai

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:00, 11/01/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung một điều, quy định về vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tham gia xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật về đất đai.

Cụ thể, tại Điều 20 của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong quản lý và sử dụng đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất:

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật về đất đai; cho ý kiến đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; tham gia ý kiến đối với dự án có sử dụng đất do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp:

1- Tham gia xây dựng, phản biện chính sách pháp luật về đất đai;

2- Cho ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng cấp;

3- Tham gia ý kiến về trường hợp cần thiết phải thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trường hợp cưỡng chế khi thực hiện thu hồi đất;

4- Tham gia xây dựng bảng giá đất, hội đồng thẩm định giá đất;

5- Tham gia hòa giải, giải quyết tranh chấp về đất đai theo quy định của pháp luật.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện quyền giám sát về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ý kiến của bạn