Pháp luật xây dựng

Tăng mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai lên 100 triệu đồng

Tăng mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai lên 100 triệu đồng

Trà Thu Ngân Trà Thu Ngân - 06:30, 11/01/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư mà người nhận chuyển nhượng không có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu của dự án đầu tư sẽ bị phạt tiền mức cao nhất đến 100 triệu đồng.

Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

Theo đó, sẽ phạt tiền từ 50-100 triệu đồng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư mà người nhận chuyển nhượng không có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu của dự án đầu tư hoặc không thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc không có đủ năng lực tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hoặc vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác;

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với trường hợp hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng không có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc không có đủ 02 cá nhân hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung, sửa đổi tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP);

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với những trường hợp hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng không có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và không có đủ 02 cá nhân hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Hình thức xử phạt bổ sung cho vi phạm này là: tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động từ 06-09 tháng đối với tổ chức có giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động từ 09-12 tháng đối với tổ chức không có giấy phép hoạt động kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

Ngoài ra, Nghị định 04/2022/NĐ-CP cũng sửa đổi một số điều của Nghị định 91/2019/NĐ–CP đối với các trường hợp:

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở;

Nghị định 04/2022/NĐ-CP cũng sửa đổi một số điều của Nghị định 91/2019/NĐ-CP đối với các trường hợp: sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được gia hạn sử dụng đất và đã có quyết định thu hồi đất được công bố, tổ chức thực hiện nhưng người sử dụng đất không chấp hành;

Trường hợp sử dụng đất sang mục đích khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; Trường hợp sử dụng đất do lấn chiếm;

Trường hợp chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện theo quy định;

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán không đủ điều kiện….

Ý kiến của bạn