Nông thôn

Tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tuấn Đông Tuấn Đông - 08:03, 28/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngPhát triển các điểm dân cư tập trung có quy mô, có điều kiện sống như điều kiện sống của người dân đô thị tại các vùng có kinh tế phát triển từ mức trung bình trở lên.

Đó là một trong các mục tiêu được UBND tỉnh Phú Yên đặt ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Kế thừa và phát huy giá trị di sản kiến trúc truyền thống

Theo đó, mục đích Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, phù hợp và thể chế hóa định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về kiến trúc với mục tiêu xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Kế thừa và phát huy giá trị di sản kiến trúc truyền thống, phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, yêu cầu quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; kế thừa kinh nghiệm xây dựng, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kế hoạch tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu như: Đẩy mạnh phát triển các yếu tố tạo đô thị trên địa bàn cấp huyện, trên cơ sở tiềm năng của từng khu vực, làm cơ sở hình thành các đô thị nhỏ trên địa bàn huyện.

Phát triển các điểm dân cư tập trung có quy mô, có điều kiện sống như điều kiện sống của người dân đô thị tại các vùng có kinh tế phát triển từ mức trung bình trở lên.

Khu vực ven đô cần được xác định rõ và có các giải pháp quy hoạch hòa hợp với không gian đô thị, giữ được bản sắc, khai thác tốt tiềm năng trong giai đoạn trước mắt, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng xã, đầu tư xây dựng nông thôn gắn với quá trình phát triển đô thị; đến năm 2030, đạt tối thiểu 80% điểm dân cư nông thôn tại trung tâm các xã được ban hành quy chế quản lý kiến trúc theo định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030.

Nâng cấp các dịch vụ đô thị ở khu vực nông thôn theo hướng tiếp cận với các tiêu chuẩn của đô thị để hỗ trợ quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế. Nghiên cứu quy hoạch bố trí các điểm dân cư nông thôn gắn với quy hoạch xây dựng công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị ở các vùng.

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các chính sách có liên quan nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng khu vực nông thôn để người dân hiểu rõ hơn về nội dung quy hoạch xây dựng và chủ động tham gia vào công tác quy hoạch xây dựng cũng như đầu tư phát triển theo quy hoạch…

Cầu Hùng Vương - TP Tuy Hòa. Ảnh: TC Kiến trúc

Kịp thời khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết   

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, thường xuyên rà soát, đánh giá việc lập và thực hiện quy hoạch để kịp thời khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý kiến trúc nông thôn mới.

Tổ chức tập huấn đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ địa phương trong công tác lập, thẩm định và quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan quản lý về quy hoạch kiến trúc cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức công tác phổ biến định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống.

Đồng thời hướng dẫn các địa phương trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý kiến trúc nông thôn trong giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư xây dựng nông thôn gắn với quá trình phát triển đô thị; hỗ trợ các địa phương trong việc đẩy mạnh công tác lập quy chế quản lý kiến trúc nông thôn.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các hội nghề nghiệp nghiên cứu, khảo sát đánh giá, tham mưu UBND tỉnh quy định nội dung yêu cầu về bản sắc văn hóa dân tộc trong quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn phù hợp với địa bàn tỉnh Phú Yên, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển quy hoạch, kiến trúc nông thôn Việt Nam phù hợp với Luật Kiến trúc, định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan.

Ý kiến của bạn