Tập trung rà soát, hoàn thiện danh mục dự án phục hồi và phát triển KTXH

21:36 26/04/2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan căn cứ nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tập trung rà soát, hoàn thiện danh mục dự án.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 126/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tình hình rà soát danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục các nhiệm vụ, dự án và phương án sử dụng nguồn vốn của Chương trình; tuy nhiên, vẫn chưa bảo đảm được tiến độ đề ra. Do đó yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan căn cứ nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn vốn của Chương trình tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tập trung rà soát, hoàn thiện danh mục dự án.

Trong đó, Bộ Y tế khẩn trương rà soát, làm rõ các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, các cam kết bố trí vốn của các địa phương; hoàn thiện danh mục dự án, bảo đảm tập trung, không bố trí dàn trải, chia đều, mạnh mún và đáp ứng mục tiêu đề ra của Chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/4/2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Làm rõ thêm về tính cấp thiết, hiệu quả các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ thêm về tính cấp thiết, hiệu quả và thời gian hoàn thành của các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; giải trình cụ thể, thuyết phục đối với các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh so với danh mục đã báo cáo Quốc hội, bảo đảm tính khả thi. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung thêm giải trình đối với các nội dung điều chỉnh và cam kết của địa phương về nguồn vốn thực hiện đối với dự án chưa bảo đảm tổng mức đầu tư thực hiện. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tại cuộc họp ngày 25/4/2022; căn cứ nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn vốn của Chương trình và kết quả rà soát, đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương để khẩn trương cập nhật, hoàn thiện danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 26/4/2022; trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm đề xuất rõ các nhiệm vụ, dự án đã đủ điều kiện để thông báo vốn để hoàn thiện thủ tục đầu tư; các nhiệm vụ, dự án chưa đủ điều kiện thông báo vốn theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022; đồng thời, báo cáo rõ về trình tự, thủ tục thực hiện các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình và dự kiến khả năng giải ngân trong 2 năm (2022, 2023). 

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đề xuất danh mục và thông tin, số liệu các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình, bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Chương trình. Sau khi được thông báo vốn, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Bình luận