Pháp luật xây dựng

Tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng mới ban hành

Tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng mới ban hành

Thanh Trà Thanh Trà - 09:06, 26/01/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đề nghị, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng mới được ban hành trong năm 2023.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu triển khai thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) lĩnh vực xây dựng ban hành trong năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, Bộ Xây dựng đã chủ trì tham mưu trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 20 VBQPPL.

Cụ thể, một số văn bản có nội dung giao HĐND, UBND cấp tỉnh quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành hoặc tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ thi hành pháp luật.

Để bảo đảm triển khai thi hành VBQPPL hiệu quả, khả thi, Bộ Xây dựng đề nghị HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động chỉ đạo các cơ quan tập trung nguồn lực, tổ chức nghiên cứu, xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định.

Cụ thể, quan tâm việc soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Nhà ở năm 2023 bảo đảm chất lượng, tiến độ để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật, ngày 01/01/2025.

Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới VBQPPL thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng để bảo đảm phù hợp với VBQPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn mới được ban hành trong năm 2023.

Bên cạnh đó, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các VBQPPL trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng mới được ban hành trong năm 2023, chú trọng những điểm mới nổi bật của các văn bản này tác động đến công tác quản lý nhà nước, hoạt động đầu tư kinh doanh tại địa phương.

Mặt khác, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng. Trong đó, lưu ý quy trình, nội dung kiểm tra, việc xây dựng kế hoạch, quy chế để triển khai nhiệm vụ kiểm tra bảo đảm tuân thủ quy định mới tại Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Qua công tác kiểm tra, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị về thể chế, chính sách, pháp luật, gửi Bộ Xây dựng.

Ý kiến của bạn