Thái Bình: Quy hoạch kho nổi tiếp nhận tàu đến 150.000 tấn ngoài khơi cửa Trà Lý

14:30 03/12/2023
UBND tỉnh Thái Bình đề nghị thống nhất chủ trương quy hoạch bến cảng (kho nổi) tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn ngoài khơi cửa Trà Lý phục vụ Trung tâm điện khí LNG Thái Bình.

Bộ GTVT vừa có văn bản về việc thống nhất chủ trương quy hoạch bến cảng (kho nổi) tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn ngoài khơi cửa Trà Lý (Thái Bình) trong Quy hoạch hệ thống cảng biển.

Theo đó, Bộ GTVT cho hay Bộ đã nhận được văn bản của UBND Thái Bình đề nghị thống nhất chủ trương quy hoạch bến cảng (kho nổi) tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn ngoài khơi cửa Trà Lý phục vụ Trung tâm điện khí LNG Thái Bình.

Tại Quy hoạch điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nhà máy điện khí LNG Thái Bình có công suất 1.500 MW thuộc danh mục dự án nguồn và lưới điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện trong giai đoạn 2021-2030.

UBND tỉnh Thái Bình đang khẩn trương chỉ đạo các bước triển khai thủ tục đầu tư xây dựng dự án, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về cung ứng nguồn điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hóa.

Theo Bộ GTVT, tại Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kết quả lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển đang được Bộ GTVT xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, khu bến Trà Lý được quy hoạch có bến tổng hợp, hàng rời, container, hàng lỏng/khí (cho tàu đến 150.000 tấn) phục vụ Trung tâm điện khí LNG Thái Bình phù hợp với quy hoạch tổng thể về năng lượng và quy hoạch phát triển điện lực.

Kết quả lập Quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ, khu bến Trà Lý "Đến năm 2030 đầu tư bến cảng (kho nổi) hàng lỏng/khí tiếp nhận tàu trọng tải đến 150.000 tấn phía ngoài khơi cửa Trà Lý phục vụ Trung tâm điện khí LNG Thái Bình, năng lực thông qua đến 1,5 triệu tấn."

Do đó, Bộ GTVT thống nhất chủ trương quy hoạch bến cảng (kho nổi) tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn ngoài khơi cửa Trà Lý phục vụ Trung tâm điện khí LNG Thái Bình như đề nghị của UBND tỉnh Thái Bình trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam, quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển và quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp nội dung đề nghị của UBND tỉnh Thái Bình trong quá trình chủ trì lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam, quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển và Quy hoạch chi tiết phát triển vũng đất, vùng nước cảng biển Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Bình để thống nhất các nội dung cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng các quy hoạch.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải Việt Nam trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Cùng với đó, thống nhất các nội dung cụ thể đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành hàng hải và các quy hoạch liên quan trong quá trình thực hiện…

Nguồn: Vietnam+

Bình luận