Thị trường

Thái Nguyên kiểm soát thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Thái Nguyên kiểm soát thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

07:00, 24/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện rà soát quy định về thủ tục hành chính đất đai ở các cấp nhằm kiên quyết bãi bỏ các thủ tục hành chính không đúng quy định gây cản trở, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển chấn chỉnh tình trạng giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. 

Cụ thể, các đơn vị chức năng thực hiện rà soát quy định về thủ tục hành chính đất đai ở các cấp nhằm cương quyết bãi bỏ (hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền bãi bỏ) các thủ tục hành chính không đúng quy định gây cản trở, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các thủ tục đất đai theo đúng quy định của pháp luật; giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, từng cơ quan, tổ chức thực hiện; quán triệt sâu rộng về đạo đức công vụ tới từng tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đất đai.

Bên cạnh đó, quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cần kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết.

Ảnh minh họa: ITN.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, đặc biệt tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp... từ đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.

Mặt khác, ưu tiên bố trí nguồn lực để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chia sẻ liên thông với các ngành, lĩnh vực trong thực hiện thủ tục hành chính;

Tái cấu trúc quy trình, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch trên cổng dịch vụ công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và cổng thông tin điện tử của ngành, của địa phương.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố báo cáo gửi Sở TN&MT tổng hợp, hoàn thành trước ngày 28/10/2023.

Ý kiến của bạn