Thẩm định về công nghệ trạm xử lý nước thải

07:00 29/12/2022
Việc thẩm định về công nghệ của trạm xử lý nước thải được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 đề nghị hướng dẫn thực hiện thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ trạm xử lý nước thải của KCN An Phát 1.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đó, việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ của trạm xử lý nước thải được thực hiện theo quy định tại Điều 16, 17 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty nghiên cứu, xem xét Dự án này thuộc đối tượng nào được quy định tại các điều này để áp dụng và thực hiện cho phù hợp.

Trường hợp Công ty cần hướng dẫn rõ hơn về việc thẩm định hoặc cho ý kiến đối với công nghệ này, đề nghị Công ty cung cấp các tài liệu, văn bản của Dự án liên quan đến việc xác định nhóm dự án, cấp công trình, người quyết định đầu tư, nguồn vốn đầu tư, công nghệ,... để có cơ sở xác định đối tượng áp dụng phù hợp với các quy định của các Điều 16, 17 nêu trên.

Trong trường hợp cần thiết, đề nghị Công ty có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn chi tiết hơn về việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ hiện hành.

 

Bình luận