Hỏi- Đáp

Thẩm quyền ban hành định mức dự toán mới

Thẩm quyền ban hành định mức dự toán mới

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 16/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc thanh toán hợp đồng BOT thực hiện theo các nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ thầu, tuân thủ quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng BOT tương ứng với từng thời kỳ và pháp luật xây dựng có liên quan.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2278/SXD-QLHĐXD ngày 29/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về việc xin ý kiến hướng dẫn về cơ quan có thẩm quyền ban hành định mức dự toán mới.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 2278/SXD-QLHĐXD thì Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 thực hiện theo hình thức BOT.

Trường hợp dự án thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì việc quản lý định mức xây dựng thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Điều 17 Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Việc thanh toán hợp đồng BOT thực hiện theo các nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ thầu, tuân thủ quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng BOT tương ứng với từng thời kỳ và pháp luật xây dựng có liên quan.

Căn cứ các ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang nghiên cứu, xem xét áp dụng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho công trình theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn