Hỏi- Đáp

Thẩm quyền cấp quyền sử dụng diện tích đất tăng thêm

Thẩm quyền cấp quyền sử dụng diện tích đất tăng thêm

Khải An Khải An - 07:08, 25/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định, thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm đã có Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định.

Ông Trương Đạt Linh (Kon Tum) hỏi, thửa đất thừa kế tăng diện tích sau khi đo đạc lại, phần đất tăng thêm vẫn thuộc thửa đất cũ (không hình thành thửa đất mới) thì thẩm quyền giải quyết việc chuyển quyền đồng thời hợp thức hóa phần tăng thêm của cơ quan nào? Cơ sở pháp lý là gì?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung hỏi không nêu rõ diện tích tăng thêm do nhận chuyển nhượng, tặng cho hay diện tích tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nên không có cơ sở trả lời cụ thể.

Tại Điều 24a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được bổ sung tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP bổ sung Điều 24a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Tại khoản 4 Điều 9a Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (được bổ sung tại khoản 7 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) quy định:

"4. Trường hợp thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm đã có Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định.

Trường hợp thửa đất gốc hoặc diện tích đất tăng thêm hoặc toàn bộ diện tích của thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận".

Đề nghị ông nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn