thẩm quyền cấp

  • Thẩm quyền cấp quyền sử dụng diện tích đất tăng thêm

    Thẩm quyền cấp quyền sử dụng diện tích đất tăng thêm

    Theo quy định, thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm đã có Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định.