Xây dựng & Đời sống

Thẩm quyền công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Thẩm quyền công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Khải An Khải An - 07:02, 29/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDanh mục máy và thiết bị thi công được lựa chọn để công bố thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn thẩm quyền công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình mỏ than hầm lò trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 26 và điểm d khoản 3 Điều 43 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Danh mục máy và thiết bị thi công được lựa chọn để công bố thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, tại điểm b khoản 5 Điều 9 Thông tư số 11/2021/TT-BXD quy định: trường hợp giá ca máy và thiết bị thi công chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, chủ đầu tư tổ chức khảo sát, xác định giá ca máy và thiết bị thi công theo phương pháp quy định để quyết định áp dụng khi xác định giá xây dựng công trình.

Do đó, Sở Xây dựng thực hiện hướng dẫn về tính đúng đắn, sự phù hợp về căn cứ, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công khi chủ đầu tư có yêu cầu.

Trong thời gian giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình mỏ than hầm lò trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa được Sở Xây dựng công bố, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có thể sử dụng kết quả xác định giá ca máy và thiết bị thi công (hoàn thiện theo ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 1362/SXD-KT&VLXD ngày 21/4/2022) làm căn cứ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án trong phạm vi Tập đoàn.

 

 

Ý kiến của bạn