Hỏi- Đáp

Thẩm quyền điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Thẩm quyền điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Hương Lê Hương Lê - 07:02, 30/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong trường hợp phải thực hiện điều chỉnh báo cáo KTKT thì đơn vị nào (chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư hay chủ đầu tư giai đoạn thực hiện đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, điều chỉnh để trình phê duyệt?

Người quyết định đầu tư 1 công trình lập báo cáo KTKT giao nhiệm vụ chủ đầu tư đồng thời cho 2 đơn vị thực hiện quản lý dự án ở 2 giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư; đồng thời ủy quyền cho chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt báo cáo KTKT.

Sau khi phê duyệt báo cáo KTKT, chủ đầu tư bước chuẩn bị đầu tư bàn giao hồ sơ báo cáo KTKT đã duyệt cho bên chủ đầu tư giai đoạn thực hiện đầu tư để triển khai thực hiện thi công (không bàn giao hợp đồng tư vấn).

Do nguyên nhân khách quan, chủ đầu tư bước thực hiện đầu tư không triển khai được công tác lựa chọn nhà thầu.

Sau 2 năm công trình mới được bố trí vốn để triển khai thực hiện tiếp, vì vậy cần phải thực hiện điều chỉnh hồ sơ báo cáo KTKT để cập nhật thay đổi về thiết kế và dự toán.

Bà Thu Hương (Hà Nội) hỏi, trong trường hợp phải thực hiện điều chỉnh báo cáo KTKT như trên thì đơn vị nào (chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư hay chủ đầu tư giai đoạn thực hiện đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, điều chỉnh để trình phê duyệt?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp điều chỉnh báo cáo KTKT đầu tư xây dựng, việc xác định chủ đầu tư thực hiện rà soát, điều chỉnh để trình phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng điều chỉnh căn cứ theo văn bản/quyết định của người quyết định đầu tư phân giao nhiệm vụ chủ đầu tư.

Ý kiến của bạn